Tävlingsdirektiv

Tävlingsdirektiv

Stafett-FM i cykelorientering i Hyvinge 9.8.2020

(Också som PDF)

Tävlingsregler
I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds regler och specialdirektiv samt arrangörens anvisningar. Deltagarna tävlar på eget ansvar.

Håll alltid när det är möjligt avstånd till alla andra, för att undvika spridande av coronaviruset.

Tävlingsledare och ansvarspersoner

Tävlingsledare: Marko Pietari
Informatör: Jussi Hyvärilä
SSL:s kontrollant, TA: Tapani Koskela
Bankontrollant: Mika Rantala
Banläggare: Ossi Autio
Tävlingsjury: Heikki Saarinen (ordf.), Mika Häkkinen, Mervi Pusu

Trafikregler

Deltagarna måste följa allmänna trafikregler när de rör sig på allmänna vägar. Man väjer för mötande tävlande till höger. Deltagarna måste väja åt sidan vid uppmaning av snabbare tävlare som vill köra förbi.

Tävlingscentral

Tävlingscentral är Puolimatkan koulu (Uudenmaankatu 73, Hyvinge). WC, tvätt och omklädning i skolan, men inget utrymme finns för tvätt eller service av cyklar. Inomhus får man inte ha uteskor.

Parkering

Navigeringsadress: Myllykatu 3, Hyvinge. Från parkeringen till tävlingscentralen är avståndet 1,5 km. Ingen parkering i närheten av tävlingscentralen.

Tävlingsterräng och stigar

Tävlingsterrängen är en del av Salpausselkä ås. En stor del av stigarna har utmärkt framkomlighet och är i huvudsak tillräckligt breda för trafik i bägge riktningarna. Men det finns också relativt snabba mindre stigar, så det är skäl att vara försiktig då man möter andra tävlanden och andra som rör sig i skogen. Det är tillåtet att gena.

Kartan

I alla klasser används en utskrftskarta för cykelorientering (Arvo Paulin 2020). Skalan är 1:5000, storlek A4, ekvidistans 5 m. Kontrollkoderna är märkta på kartan efter kontrollnumret. Tävlingskartorna samlas in i målet och returneras då den sista tävlanden startat. Kartorna är inte inplastade.

Kontroller och stämpling

I tävlingen används EmiTag-stämplingssystemet.

Alla kontroller är placerade bredvid körleden. EmiTag-kontrollenheten har fästs vid en ca 100 cm hög trästolpe och kontrollkoden är utmärkt på kontrollenheten. Kontrollflaggan är nedanför stämplingsenheten. När man stämplar behöver man inte luta sig mot eller i övrigt röra vid kontrollstolpen. Det går att stämpla utan att röra vid kontrollenheten. Bekanta dig med hur kontrollen fungerar vid modellkontrollen vid TC.

Parstafettens deltagares namn och etapper måste anmälas med EmiTag-kortens nummer via Irma senast fredagen den 7.8. Felaktigt EmiTag-nummer leder till diskvalificering.

Förändring av EmiTag-nummer kostar 2 €, betalning i kafeterian. EmiTag-kort kan hyras vid kafeterian för 8 €, dit de även returneras efter tävlingen. För oreturnerat kort debiteras 90 €.

Start och växling

Start och mål är på Puolimatkaskolans gårdsplan. Uppvärmning på cykelvägarna i närheten av tävlingscentralen, men all vistelse på tävlingsområdet annat än under tävlingsprestationen är förbjuden.

Följ speakerns och startfunktionärernas anvisningar. Funktionärer övervakar nollningen av EmiTag-kortet på väg till start och växling.

Startens tidtabell:
10.00 H21, H20, D21
12.00 H80, H100
12.10 H140, D140, D100, D80, D20
12.20 H120, H17, D17

Starten sker som löpstartFörsta etappens tävlare för sina cyklar till ställningarna och kallas in på startområdet 10 minuter före klassens start. De tävlande ställer upp till start utan cykel i nummerordning enligt funktionärernas direktiv. Kartan får tas vid starttid. Efter startsignalen löper man cirka 50 meter till cyklarna, varifrån man fortsätter på cykel till K-punkten och därifrån vidare ut i terrängen. Följ speakerns instruktioner.

Snitsel från sista kontrollen till mål. Då den tävlande korsar mållinjen registreras tiden automatiskt. Tävlande som kommer till växling fortsätter till växlingsområdet, där växlingen sker genom att röra med handen över växlingsbommen. Nästa sträckas tävlare förflyttar sig till kartställningen, tar kartan med sitt lagnummer och etappnummer på och kör via K-punkten till sin sträcka. Tävlaren som kommit till växling fortsätter direkt till kontrollering av EmiTag-kortet och överlåter sin karta till funktionärerna vid målet. Därefter förflyttar tävlanden sig tillbaka till växlingsområdet inför nästa sträcka via nollning av EmiTag-kortet.

Om tävlarens karta i misstag tagits av någon annan, får man en ny karta av växlingsfunktionären; förlorad tid kompenseras ej. Lag som tagit fel karta diskvalificeras. Kartor som samlats in under tävlingen delas ut efter att tävlingen är över.

Tävlande på väg mot växling använder målrakans högra fil och de som kommer mot mål vänster fil. Vald fil får ej bytas på målrakan.

Målet stängs kl. 15. Tävlande som avbrutit måste anmäla sig vid målet. Om så behövs, är det möjligt för ett diskvalificerat lag att få en nystart vid kartställningen. Följ speakerns anvisningar.

Banlängder (enligt kortaste rutt):

Klass

Etapper (km)

Kontroller

H21

6 x 4,8 km

10–11

D21

6 x 3,8 km

7–8

D17

4 x 3,7 km

7–8

D20

4 x 4,7 km

9–10

D80-

4 x 3,7 km

7–8

D100-

4 x 3,7 km

7–8

D140-

4 x 2,5 km

5

H20

6 x 3,8 km

7–8

H17

4 x 4,7 km

9–10

H80-

6 x 3,8 km

7–8

H100-

4 x 4,7 km

9–10

H120-

4 x 3,7 km

7–8

H140-

4 x 2,6 km

5–6

Tävlingsnummer

Tävlande fäster sitt tävlingsnummer vid cykeln. Tävlingsnumren finns på ett snöre på skolans gård. Där finns också material att fästa nummern med.

På parstafettens udda sträckor används blå numror (etappmärkning 1) och på jämna sträckor gula numror (etappmärkning 2). Numrena är individuella, inte enligt sträcka. Kartorna är numrerade med motsvarande tävlingsnummer och sträckor.

Priser

I parstafetten utdelas medaljer till de tre bästa lagen och plaketter för placeringarna 4-6 för lag i grupp 1. Speakern informerar om prisutdelningarna.

Första hjälp

I tävlingscentralen finns en första hjälp. I brådskande nödfall ring 112.

Lycka till!

Hyvinkään Rasti

Comments are closed.